תקנון

כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.

תקנון שימוש באתר

כללי

התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.

כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

אתר כרטיסים, היכל התרבות "יד שטרית" וסינמטק טבריה (מתחם בית יד לבנים)(להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט של מרכז קהילתי בטבריה ע"ש פירסט.

אתר זה מאפשר לרכוש כרטיסים  להופעות באמצעות כרטיס אשראי.

מרכז קהילתי בטבריה ע"ש פירסט, באמצעות המחלקה לתרבות (של עיריית טבריה)  שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י הגורמים המוסמכים,  נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

לבירורים שונים ונוספים היכל התרבות יד-שטרית, ניתן לפנות למחלקה לתרבות בטבריה טלפון 046739578   בנייד 050-6512147 

או בפקס 1534-6739578

לבירורים שונים ונוספים בנושא סינמטק טבריה, ניתן לפנות בטלפון 04-6305248 או במייל cinema.tbr@gmail.com

הגדרות

בתקנון זה, יהיה למונחים הבאים, הפירוש שלצידם, כדלקמן:

·        "מזמין" או "משתמש"- אדם המזמין כרטיס להופעה באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.

·         "כרטיס להופעה" או "הכרטיס"- כרטיס לאחת מההופעות שבלוח ההופעות שבאתר המוצע למכירה באתר. 

·         "עסקה"- הזמנת כרטיס להופעה באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם מוקד ההזמנות.

·         "שירות" או "שירותים"- אפשרויות רכישת הכרטיסים להופעות באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל                  דבר ועניין הזמנת כרטיסים.

·         "עמוד התשלום" - העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

.         "זמן סביר" - כל זמן בו מתבצעת מכירה של כרטיסים דרך האתר או עד 30 דקות לפני תחילת ההופעה - המוקדם מבניהם.

 

ביצוע עסקאות ותשלום

***התשלומים באתר לפקודת מרכז קהילתי בטבריה ע"ש פירסט

מלאי הכרטיסים למופעים השונים של המוצעים באתר הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים. המחלקה לתרבות בטבריה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

ביצוע עסקה באתר או באמצעות המוקד הטלפוני, ייעשה באמצעות מסירת פרטים אישיים.  להלן "פרטי זיהוי" של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף ומכובד ע"י המועצה במהלך העסקים הרגיל שלה. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד. ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל משרדי המחלקה לתרבות טבריה בטלפון  /04-6739578/647 או בנייד 050-6512147.
על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי המחלקה לתרבות טבריה להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי דין מרכז קהילתי בטבריה ע"ש פירסט/המחלקה לתרבות טבריה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.
זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות במופע/ אירוע /אחר שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע"י הנהלת כל אתר ואתר ו/או גם על גב כרטיס הכניסה. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות בתקנון ובאתר האירוע/ המופע. לא תחול על של החברה למרכזים קהילתיים  כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה.

נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, אינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר והם מוזמנים לבצע רכישה טלפונית דרך המחלקה לתרבות טבריה בטלפון:  050-6512147 או 04-6739578. במקרה של אירוע מפיק חיצוני, הפניה תהיה למפיק בהתאם לפרסום באתר.

 

איסוף כרטיסים

אירועים של יד-שטרית - כרטיס דיגיטלי ישלח באמצעות SMS לטלפון הנייד שהוזן בעת ההזמנה.

אירועים של מפיק חיצוני - בעת ביצוע העסקה יש לבחור את אופן איסוף הכרטיסים לפי האפשרויות הניתנות בעת ביצוע ההזמנה (באחריות המזמין בלבד)

 

מאחרים:

לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד! ולא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.נוסף על כך באחריות הרוכש להגיע לפני תחילת ההופעה לקופה ולאסוף את הכרטיסים .

ביטול עסקאות/כרטיסים

ביטול עסקה יתבצע טלפונית בלבד אל מול מוקד ההזמנות. במשרדי המחלקה לתרבות טבריה עד 48 שעות לפני האירוע.  לא ניתן לבטל עסקה ביום האירוע!. לא ניתן לבטל עסקה לאחר איסוף הכרטיס אלא אם יחזיר את הכרטיס בשלמותו בטווח האמור בפרק "איסוף בקופה" שלעיל. עלות ביטול כרטיסים 5 ש"ח לכל הזמנה.

אם נדחתה ההופעה למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד ההופעה החדש, בכפוף להודעה שתימסר על-ידי המחלקה לתרבות טבריה, בהתאם למקום ההופעה ובהתאם לתאריך החדש של ההופעה. ביטול עסקה במקרה שההופעה נדחתה יתבצע בהתאם לתנאים הרשומים לעיל. באם בוטלה ההופעה מגורם שאינו תלוי במזמין, יבוטל חיובו של המזמין והוא זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששולם בעבור הכרטיס שהוזמן על-ידיו מבלי שתגבה ממנו עמלת ההזמנה.

ביטול עסקה יתבצע אך ורק בזמן סביר עד 48 שעות לפני תחילת ההופעה. עלות ביטול 5 ש"ח לכל הזמנה!

* אין מרכז קהילתי בטבריה ע"ש פירסט/ המחלקה לתרבות אחראית על ביטול אירועי מפיקים חיצוניים! לקוחות שרכשו כרטיסים לאירוע של מפיק חיצוני (כרטיס שנקנה ממפיק חיצוני ולא מיד שטרית) והאירוע בוטל יקבלו הודעות ביטול מהגורם ממנו נרכש הכרטיס.

פרסומים

המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בכל אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. 

 

סודיות ופרטיות

הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של משרדי המחלקה לתרבות טבריה/מרכז קהילתי פירסט (להלן: "מאגר המידע").

מרכז קהילתי פירסט/ המחלקה לתרבות טבריה נוקטים באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מרכז קהילתי בטבריה ע"ש פירסט/המחלקה לתרבות טבריה  ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, לרבות כזו שתביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

שימוש באתר

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

אחריות 

מרכז קהילתי בטבריה ע"ש פירסט/המחלקה לתרבות טבריה עושים את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת,  אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. מרכז קהילתי בטבריה ע"ש פירסט/המחלקה לתרבות טבריה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, מרכז קהילתי בטבריה ע"ש פירסט/המחלקה לתרבות טבריה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. יחד עם זאת, אין ביכולתה של העירייה להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל זמן. העירייה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מרכז קהילתי בטבריה ע"ש פירסט/המחלקה לתרבות טבריה בקשר עם כך, לרבות בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

נפלה טעות סופר במידע הניתן באתר ו/או בתיאור הופעה או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את מרכז קהילתי בטבריה ע"ש פירסט/המחלקה לתרבות טבריה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מרכז קהילתי בטבריה ע"ש פירסט/המחלקה לתרבות טבריה.

מרכז קהילתי בטבריה ע"ש פירסט/המחלקה לתרבות טבריה, אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כן, מרכז קהילתי בטבריה ע"ש פירסט/המחלקה לתרבות טבריה אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

מרכז קהילתי בטבריה ע"ש פירסט/המחלקה לתרבות טבריה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של מרכז קהילתי בטבריה ע"ש פירסט/המחלקה לתרבות טבריה בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

הפסקת פעילות האתר

מרכז קהילתי בטבריה ע"ש פירסט/המחלקה לתרבות טבריה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים להופעות באמצעותו וללא כל התראה ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. 

מערכת למכירת כרטיסים